درباره ما

اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به ساخت پروژۀ ساختمانی مذكور در بند 3-2 و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه یادشده و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران است؛ در این خصوص، تلاش میشود، پروژۀ ساختمانی در زمان و با هزینۀ پیش‌بینی شده در طرح توجیهی پیوست این امیدنامه، به اتمام رسد. واحدهای ساختمانی صندوق با رعایت مقررات، مطابق رویه ای که به تأیید سازمان می رسد، فروخته یا پیش فروش می شوند.

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)رسیده است و مشتمل بر ٧٠ ماده می باشد. بر طبق ماده ٤اساسنامه، هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و ساخت پروژه ساختمانی مندرج در امیدنامه و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. در این اساسنامه موضوعاتی چون واحدهای سرمایه گذاری، مجامع، وظایف و مسیولیت های ارکان صندوق و ... به تفصیل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری، با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند بر روی لینک های زیر کلیک نمایند

اساسنامه صندوق
آگهی تغییرات صندوق زمین و ساختمان نارون 12-06-96

امید نامه صندوق

امیدنامۀ صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمين و ساختمان مسکن نارون به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده است و مشتمل بر 9 بند می باشد. در این امیدنامه اهداف و استراتژی های صندوق، ریسک سرمایه گذاری در صندوق، واحدهای سرمایه گذاری، ارکان صندوق، محل اقامت صندوق و هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ارائه گردیده است. توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق، امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دستیابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

امید نامه صندوق
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مورخ 1397/04/31

اطلاعات هیئت مدیره

نام عضو حقوقی هیات مدیره
شناسه ملی
نام نماینده عضو حقوقی
شماره ملی
سمت
شرکت مشاور سرمایه‎گذاری نیکی گستر (سهامی‌خاص)
010320563209
علی رحمانی
0901593727
رئیس هیاًت مدیره
شرکت سرمایه‎گذاری مسکن البرز(سهامی‌خاص)
5499372683
محمد رضا امینی
10103515704
نائب رئیس هیاًت مدیره
شرکت تاًمین سرمایه‎ بانک مسکن (سهامی‌خاص)
014004783125
کاوه دلسوز مرغوب
0077669828
عضو هیاًت مدیره
شرکت سرمایه‎گذاری مسکن الوند(سهامی عام)
0532120191
علیرضا نوربهشت
010780114515
عضو هیاًت مدیره
شرکت پارس مسکن سامان(سهامی خاص)
010102683451
محمد مهدی نادری عینی
0074724843
عضو هیاًت مدیره