حسابرس

مشخصات کلی
نام
سرمایه ثبت شده(ریال)
سرمایه پرداخت شده(ریال)
مؤسسه حسابرسی بهمند
10,000,000
10,000,000
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
علی مشرقی
رئیس هیات مدیره
--
2
هومن هشی
نائب رئیس هیات مدیره
--
3
رضا آتش
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
--
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت 
1
علی مشرقی
30
2
رضا آتش
30
3
هومن هشی
30
4
محمد رضا آرزومند صئمعه سرا
5
5
احمد شریفی قزوینی
5
کارکنان و کارشناسان
ردیف
نوع مدرک تحصیلی
تعداد (نفر) سمت
1
دکتری
--
2
فوق لیسانس
17
3
لیسانس
82