مدیر

مشخصات مدیر صندوق
سمت
نام
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر صندوق
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
46938
تهران

مشخصات کلی

نام
سرمایه ثبت شده
سرمایه پرداخت شده
تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
2000میلیار ریال
2000 میلیارد ریال

مشخصات اعضای هیات مدیره

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
محمد هاشم بت شکن
رئیس هیات مدیره
شرکت گروه مالی بانک مسکن
2
سعید اسلامی بید گلی
نایب رئیس هیات مدیره
شرکت عمرانی مسکن گستر
3
مصطفی ازگلی
عضو هیات مدیره
شرکت عمرانی مسکن گستر
4
جعفر جمالی
عضو هیات مدیره
شرکت مهر مینای کیش
5
غلامحسین احمدی
عضو هیات مدیره
شرکت لیزینگ گستر آریا

مشخصات سهامداران عمده

ردیف
نام
درصد مالکیت
1
گروه مالی بانک مسکن
70%
2
گروه  سرمایه گذاری مسکن
15%
3
سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
15%