مدیر ساخت

مشخصات مدیر ساخت صندوق زمین و ساختمان مسکن نارون
سمت
نام 
شماره ثبت
محل ثبت
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی خاص)
8057
اراک
مشخصات کلی
نام 
سرمایه ثبت شده (ریال)
سرمایه پرداخت شده (ریال)
شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند (سهامی خاص)
300,000,000,000
300,000,000,000
مشخصات اعضای هیات مدیره
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
به نمایندگی از
1
اسماعیل عطایی مقدم
رئیس هیات مدیره
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
2
علیرضا نور بهشت
نایب رئیس هیات مدیره - مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز
3
محمد حسین غفاری
عضو هیات مدیره
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن
4
ابوالفضل محمودی
عضو هیات مدیره
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن
5
حمید زمرد
عضو هیات مدیره
شرکت پارس مسکن سامان
مشخصات سهامداران عمده(مالکیت بالای 5 درصد)
ردیف
نام
درصد مالکیت
1
شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
99/99865%8